แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 2020-07-15 10:00:41 โดย admin |

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

1.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

1.1   คู่มือการบริการทางวิชาการ            

1.2   คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557       

1.3   คู่มือการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน

1.4   คู่มือโครงการจ้างงานประชาชน ฉบับปรับปรุง

2.     แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

2.1   แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.2   หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ /ใบสมัครเข้ารับการบริการวิชาการ

2.3   หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ /เทคโนโลยี

2.4   หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

2.5   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ

2.6   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พร้อมประทับตราของหน่วยงานและแนบสำเนาบัตรประชาชน

2.7   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (สงป.301)

2.8   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (สงป.301)

2.9   แบบฟอร์มประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

2.10 แบบฟอร์มติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.11 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด 

2.12 รายงานผลการดำเนินการบริการวิชาการ

           2.12.1  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ  

           ดาวน์โหลดไฟล์ word

           ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

           2.12.2  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2563 สำหรับปีที่ 3-5     

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

            2.12.3  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2563 หมู่บ้านต้นแบบ          

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

            2.12.4  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 2562 หมู่บ้านต้นแบบ          

            ดาวน์โหลดไฟล์ word

            ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

2.13 แบบฟอร์มการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

            2.13.1 แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

            2.13.2 แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

2.14 แบบฟอร์ม โควิด-19 ( COVID-19 )

2.14.1 แบบฟอร์ม COVID - 1  file.word  | file.pdf

2.14.2 แบบฟอร์ม COVID - 2  file.word  | file.pdf

2.14.3 แบบฟอร์ม COVID - 3  file.word  | file.pdf

2.14.4 แบบฟอร์ม COVID - 4_(1-16)  file.word  | file.pdf

2.14.5 แบบฟอร์ม COVID - 5_(1-4) file.word  | file.pdf

2.14.6 แบบฟอร์ม COVID - 6_(1-4)  file.word  | file.pdf

2.14.7 แบบฟอร์ม COVID - 7  file.word  | file.pdf

2.14.8 แบบฟอร์ม COVID - 8  file.word  | file.pdf

2.14.9 แบบฟอร์ม COVID - 9  file.word  | file.pdf