แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่เมื่อ 2021-01-27 10:53:10 โดย admin |

คู่มือ                                                                                                                                                                                         

คู่มือสำหรับนักวิจัย

- คู่มือสำหรับผู้ประสานงานวิจัย

- คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย

- คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับผู้ประสานงานวิจัย

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย                                                                                                                                                      

- บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

แบบฟอร์มสัญญารับทุน นครราชสีมา

แบบฟอร์มสัญญารับทุน ร้อยเอ็ด

แบบฟอร์มสัญญารับทุน ขอนแก่น

แบบฟอร์มสัญญารับทุน สกลนคร

แบบฟอร์มสัญญารับทุน สุรินทร์

-ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

-บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน

-สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

เอกสารประกอบการขอขยายเวลาทำการวิจัยและสัญญาฉบับที่ 2                                                                                                       

1. บันทึกขอขยายเวลาทำการวิจัย (นครราชสีมา / วิทยาเขตร้อยเอ็ด) (NEW)
2. บันทึกขอขยายเวลาทำการวิจัย (วิทยาเขตขอนแก่น/สกลนคร/สุรินทร์)
3. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 2 (นครราชสีมา) (NEW)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 2 (วิทยาเขตร้อยเอ็ด) (NEW)
5. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 2 (วิทยาเขตขอนแก่น)
6. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 2 (วิทยาเขตสกลนคร)
7. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 2 (วิทยาเขตสุรินทร์)
8. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อแนบสัญญาฉบับที่ 2)
9. แบบรายงานความก้าวหน้า

เอกสารประกอบการขอขยายเวลาทำการวิจัยและสัญญาฉบับที่ 3

1. บันทึกขอขยายเวลาทำการวิจัย
2. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ 3
3. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อแนบสัญญาฉบับที่ 3)
4. แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย (ช่วงระหว่างดำเนินโครงการ)                                                                                                       

-แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย

-แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

-แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

- แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

- แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

- แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

- บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับร่าง/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเบิกเงิน สนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2/งวดที่ 3

- แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์

- แบบฟอร์มรายงานการส่งผลผลิต (ส่งพร้อมร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงิน

 

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           

การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1)รายงานขอซื้อขอจ้าง  

2)ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

3)ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

4)ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

5)แบบประเมินผู้ขาย

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.finance.rmuti.ac.th/

จากนั้นไปที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร  > แบบฟอร์ม > จะเข้าสู่หน้าจอดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  > ไปที่หัวข้อแบบฟอร์มงานพัสดุ > แบบฟอร์มงานจัดซื้อจัดจ้าง > ดาวน์โหลดเอกสารตามชื่อแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบการเคลียร์หลักฐานการเงิน กรณีการจ้างเหมายานพาหนะ

1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ฉบับจริง)

3. ใบเสร็จรับเงิน/ ใบสำคัญรับเงิน

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขับรถรับจ้าง

5. สำเนาใบขับขี่ผู้ขับรถรับจ้าง

6. สำเนาสมุดคู่รถ (แสดงหมายเลขทะเบียนรถ และชื่อเจ้าของรถ)

ในกรณีที่ผู้ขับรถรับจ้าง ไม่ใช่ เจ้าของรถ ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

8. หนังสือมอบอำนาจ

9. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

แบบฟอร์มรายงานทางการเงิน                                                                                                                                                

แบบฟอร์มล้างเอกสารทางการเงิน

แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                               

1. คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. แบบฟอร์มเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PDF) | WORD

ปฏิทินการดำเนินงาน                                                                                                                                                               

- ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ ววน. 2564