ห้องดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสาร


ชื่อเรื่อง อ่าน
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สรุปความพึงพอใจการให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์เครื่องมือวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งานเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์