ห้องดาวน์โหลด เอกสาร


# ชื่อเรื่อง ! อ่าน
1 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2 แบบฟอร์การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
3 แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา
6 แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ
7 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย
8 แบบฟอร์มเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช
9 งานเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
10 แผนปฏิบัติงานประจำปี
11 แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
12 แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์เครื่องมือวิจัย
13 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 สรุปความพึงพอใจการให้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา
15 ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)