สวพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานครบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566” ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสานนครราชสีมา และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และข้าราชการตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.2564 -2565 ข้าราชการตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (ประเภทที่ 1 น้อยกว่า 10 ปี)
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา