แจ้งนักวิจัยที่ประสงค์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แจ้งนักวิจัยที่ประสงค์ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม “แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Coporate Online” แทนแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
ทั้งนี้นักวิจัยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองคลัง / สถาบันวิจัยและพัฒนา