พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักวิจัย มทร.อีสาน. ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา และ ผศ.ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ที่ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ หลายรายการดังนี้

รางวัลผลงาน
The Grand Award of the General Assembly “Category of Students (BEST BELT AND ROAD INITIATIVEFAG Fire resistance material
GOLD MEDAL (ผลงานร่วม มทร.ธัญบุรี)Hybrid Plastic Road: A hybrid road made from soft plastic and hard plastic waste (ไฮบริดพลาสติกโรด : ถนนไฮบริดจากขยะพลาสติกชนิดอ่อนและขยะพลาสติกชนิดแข็ง)
GOLD MEDALผลงานเรื่อง “U2T Pot : Adding value of plastic waste as a material for making plant pots to increase income of vulnerable communities (กระถาง U2T : การเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกเป็นวัสดุสำหรับทำกระถางต้นไม้เพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนเปราะบาง)”

gemoy88, planet88,planet88, mekar123, slot777, nagaslot168, gemoy88, winsortoto, matahari88