img

โครงสร้างการบริหารงาน

งานของเรา

งานของฝ่าย คลินิกเทคโนโลยี มีดังนี้

img img

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

- งานคลินิกเทคโนโลยี
- งานหมู่บ้านราชมงคล
- งานชุมชนนวัตกรรม

บุคลากรของเรา

บุคลากรของฝ่าย คลินิกเทคโนโลยี มีดังนี้

img

รูปภาพฝ่ายของเรา

รูปภาพฝ่ายของ คลินิกเทคโนโลยี

ผลงานของเรา

ผลงานของรูปเล่ม มีดังนี้

img

ข่าวสารของเรา

Feeds facebook