หน้าหลัก

ผศ. ดร. ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.อีสาน
– ประวัติความเป็นมา

คลินิกเทคโนโลยีเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา รวม 18 แห่ง กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงนามบันทึกความร่วมมือที่จะร่วมกันเป็นพันธมิตรในการทำงาน มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้ง 18 แห่ง ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลความต้องการและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ครั้งที่2)
กิจกรรม

โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลความต้องการและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ครั้งที่2)

โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลความต้องการและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ครั้งที่1)
กิจกรรม

โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลความต้องการและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (ครั้งที่1)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
กิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
กิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง