แบบฟอร์การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
เผยแพร่เมื่อ 2020-07-14 16:24:16 โดย admin |

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565
วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)
คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

 เกณฑ์ในการแบ่งการพิจารณาแบบยกเว้น Exemption และ แบบเร่งรัด Expedited 

► เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น Exemption

► เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Expedited

บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์

► บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับโครงการบริการวิชาการ)

► บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับโครงการวิจัยอื่นๆ)

► บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา)

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

► แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการบริการวิชาการ) Word | PDF

► แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการวิจัยทาง คลินิก, ชีวเวชศาสตร์, เทคโนโลยีชีววภาพ) Word | PDF

► แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์,มนุษยวิทยา) Word | PDF

การเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

► แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

► แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

► หลักเกณฑ์การยกเว้นกระบวนการขอความยินยอมและการขอยกเว้นการเซ็นชื่อให้ความยินยอม

► แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

ตัวอย่างแบบขอความยินยอม

►  สาระสำคัญที่ควรมีในการขอความยินยอม/ชี้แจงต่ออาสาสมัคร

► ตัวอย่าง_แบบแสดงความยินยอมให้ทำการวิจัยจากอาสาสมัคร

► ตัวอย่าง_แบบยินยอมอาสาสมัคร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

► ตัวอย่าง_แบบยินยอมอาสาสมัคร (สำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 7-12 ปี)

► ตัวอย่าง_แบบแสดงความยินยอมให้ทำการวิจัยจากอาสาสมัคร (สำหรับอาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่าน ออก-เขียนได้)

ตัวอย่างแบบหนังสือชี้แจง

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสังเกต)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสัมภาษณ์)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถาม)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (สนทนาแบบกลุ่ม)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้ปกครองของอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับการสังเกต)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้ปกครองของอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับการสัมภาษณ์)

► ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม (เด็กอายุ 13-17 ปี)