แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ 2020-07-14 16:01:37 โดย admin |

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP มทร.อีสาน

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1.หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

2. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ Word PDF

3. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

4. บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม Word PDF

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ ( แยกประเภทาตามการเลี้ยง )

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม

บันทึกขออนุญาตใช้สัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ