Rmuti Journals

เผยแพร่เมื่อ 2021-03-19 14:30:49 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 356 |

RMUTI Journal วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 3. สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

ดาวน์โหลด

 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 2. แบบฟอร์มการส่งบทความ
 3. ใบสมัครสมาชิกวารสาร
 4. หนังสือยืนยันการถอนบทความ
 5. เทมเพลตวารสาร

RMUTI Journal วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
2.สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
3.สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuti_ss

อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสาร หากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

ดาวน์โหลด

 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 2. แบบฟอร์มการส่งบทความ
 3. ใบสมัครสมาชิกวารสาร
 4. เทมเพลตวารสาร


ติดต่อผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน อรุณรักษ์ (กานต์) โทร.061-6958691