การดำเนินงานโครงการทุน Flagship 2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-02 15:32:09 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 1148 |

รายชื่อโครงการภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

1.โครงการภายใต้กรอบการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.โครงการภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprise

3.โครงการภายใต้กรอบการวิจัยเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

ข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

1. ข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprise

3. ข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบการวิจัยเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

ข้อมูลที่ทุกกรอบการวิจัยต้องถือปฎิบัติ

     คู่มือประกอบการดำเนินงาน

          1. คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ข้อมูลประกอบการทำเอกสารการเงิน

     ข้อมูลการการออกใบเสร็จโครงการ

     แบบฟอร์ม

          ใบสำคัญรับเงิน

          ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

          แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

          แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

     ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

          ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงิน

          ตัวอย่างการกรอกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน