แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่เมื่อ 2020-07-15 09:46:22 โดย admin |
 

RMUTI Journal วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

    1.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    2.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    3.สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   

เป็นสาขาที่ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุภาค ระดับโมเลกุลไปจนถึงทั้งจักรวาล ปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างอะตอมและโมเลกุล อันเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงแนวความคิดพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นของการถกเถียงที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับพรมแดนแห่งความรู้ ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

 

อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสาร หากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาชิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

 
   
 
 
ดาวน์โหลด
    1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
    2. แบบฟอร์มการส่งบทความ
    3. ใบสมัครสมาชิกวารสาร
    4. หนังสือยืนยันการถอนบทความ
 
  5. เทมเพลตวารสาร
     
  ติดต่อผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน อรุณรักษ์ (กานต์) โทร.061-6958691