แบบฟอร์มการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ 2020-07-15 09:42:50 โดย admin |
 

RMUTI Journal วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 

    1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
    2.สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
    3.สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   
  ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuti_ss
   
  อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสาร
   
  หากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร
     
 
 
ดาวน์โหลด
    1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
    2. แบบฟอร์มการส่งบทความ
    3. ใบสมัครสมาชิกวารสาร
 
  4. เทมเพลตวารสาร
     
  ติดต่อผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน อรุณรักษ์ (กานต์) โทร.061-6958691