ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-31 11:55:00 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 5

ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ( มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายและคำแนะนำในการส่งต้นฉบับ และส่งบทความเพื่อขอรับการประเมินผ่านเว็บไซต์ ThaiJo รายละเอียดดังนี้
1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login
2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login