ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-31 11:00:43 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 5

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป