ตรวจติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-29 12:28:04 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 141

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดำเนินการจัดโครงการตรวจติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าแผนงานวิจัย ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 แผนงานวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยของตนเอง และมีคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัย และคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้อำนวยการแผนงานวิจัยจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปปรับใช้และบริหารจัดการแผนงานวิจัยต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง