เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-27 14:46:38 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 141

    ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี 2563 จนถึงปี 2567 มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังฤษที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม  หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    เชิญชวนคณาอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน บทความละ 10,000 บาท

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่  

ฝ่ายจัดการและผลิต โทร : 0 2670 8888 ต่อ 3755 หรือ 3751
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ : nbtcjournal@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : www.tci-thaijo.org