FAQ

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-26 14:07:02 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 198

1. การประเมินวารสาร มทร.อีสาน จะใช้เวลาการดำเนินการนานเท่าไร ?

ตอบ ระยะเวลาในการประเมิน 3 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยแล้วต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย จัดทำบันทึกแจ้งประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยต่อไป

3. เมื่อได้รับโครงการต่อเนื่อง ปีถัดไปต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ กรณีโครงการต่อเนื่อง นักวิจัยต้องดำเนินการ 2 อย่าง ดังต่อไปนี้

 • ส่งเล่มรายงานความก้าวหน้า โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการวิจัยสำหรับโครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 เป็นต้นไป
 • ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตามระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

4. การดำเนินโครงการวิจัยทำได้ถึงเมื่อไหร่ ?

ตอบ นักวิจัยเข้าใจว่า หากส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ถือว่าทันกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เมื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องดำเนินการส่งแบบประเมินและร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการประเมิน และหากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งผลการประเมินให้นักวิจัยทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อนักวิจัยแก้ไขและจัดส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจะดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนงานวิจัย งวดที่ 3 ดังนั้นทุกขั้นตอนต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเท่านั้น

5. สาเหตุที่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อน 1 เดือน ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย ?

ตอบ ประกอบด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยกำหนดระยะเวลาให้ 2 สัปดาห์ (อาจมีการส่งล่าช้าเพราะคณะกรรมการมีภารกิจหน้าที่ต่างกัน)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา รอผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการประเมินแล้วส่งกลับให้นักวิจัย
 • นักวิจัยแก้ไขตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย
 • กรณีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยขอพิจารณาอีกครั้ง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและทำเรื่องเบิกเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่สิ้นสุด เพราะกองคลังต้องดำเนินการต่อไป

6. การส่งรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ นักวิจัยต้องดำเนินการส่ง 2 ทาง ได้แก่

 • จัดทำบันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแนบเอกสารรายงานความก้าวหน้า/ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (วจ-18) จำนวน 3 ฉบับ
 • ส่งเข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

7. เมื่อดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ?

ตอบ รอสรุปผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 กรณีดังนี้

 • กรณีที่ 1 สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อไป
 • กรณีที่ 2 สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อไป แต่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อประกอบการดำเนินโครงการวิจัยในระยะต่อไปตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย
 • กรณีที่ 3 ไม่สมควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อ เนื่องจาก………

8. เมื่อดำเนินการส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ?

ตอบ รอสรุปผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 กรณีดังนี้

 • กรณีที่ 1 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไข โดยไม่ขอพิจารณาอีก
 • กรณีที่ 2 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยไม่ขอพิจารณาอีก
 • กรณีที่ 3 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยขอพิจารณาอีกครั้ง

9. สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเบิกเงินให้หรือยัง แล้วจะได้เมื่อไหร่ ?

ตอบ สถาบันและพัฒนาจะดำเนินการเบิกเงินให้ เมื่อได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย และตรวจสอบเอกสารทางการเงินเรียบร้อยแล้ว และส่งไปยังกองคลังต่อไป ซึ่งกองคลังจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ โดยกองคลังไม่ได้แจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้นักวิจัยประมาณการและนำสมุดบัญชีไปปรับที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติได้

10. เอกสารทางการเงินเบิกอะไรไปบ้างจำไม่ได้

ตอบ ให้นักวิจัยทำสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

11. ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ซีดี จำนวนเท่าไหร่

ตอบ เล่ม จำนวน 3 เล่มและซีดีจำนวน 3 แผ่น

12. ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ NRMS

ตอบ ใช้เมนูลืมรหัสผ่าน (http://www.nrms.go.th/forgetPassword.aspx)

13. การรายงานแผน รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรายงานที่เมนูใด

ตอบ รายงานได้ที่เมนู Ongoing & monitoring -->โครงการที่กำลังดำเนินการ ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการรายงานข้อมูลได้จากคู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย

14. ต้องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า/ ผู้ร่วม/ สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัยต้องทำอย่างไร ?

ตอบ จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลง..............................................เสนอตามสายงาน พร้อมจัดทำหนังสือรับรองลงนามรับทราบร่วมกันทุกคนที่อยู่ในคณะผู้วิจัย

15. วิธีการคิดและคำนวณค่าปฏิบัติงานล่วงไม่เกิน 10 % คิดอย่างไร

ตอบ ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย + ค่าใช้สอย+ค่าวัสดุ= ….........................……x 10 %