ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-20 14:08:14 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 17

โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายัน 2563 ( 3 วัน )
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย
    วันที่ 7 - 8 กันยายน 2563 ( 2 วัน )
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIX METHOD ) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน )
  4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 ( 3 วัน )

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรม ได้ใน websit ของสมาคม "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th