เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT บ้านดอนมัน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ปีที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-19 12:16:00 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 45

ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT บ้านดอนมัน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ปีที่ 1)

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรกระบวนการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านดอนมัน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนมัน ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง