โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx )

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-19 16:28:44 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 133

     ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ดร.ศศิธร อินทร์นอก รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล มาเป็นวิทยากร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง