ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ 2020-07-17 12:01:09 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 67

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน  โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ผู้แทนจากวิทยาเขต ได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล จากวิทยาเขตขอนแก่น ดร.ชุติกร  ปรุงเกียรติ จากวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์ จากวิทยาเขตสกลนคร รวมถึงผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และรายงานผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง