ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 2020-10-14 14:59:26 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 122 |

โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน โดยสามารถจัดส่งบทความไปยังเว็บไซต์ thaijo : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about และ email : jhs.sru@gmail.com