ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เผยแพร่เมื่อ 2020-06-05 15:09:36 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 148

     ด้วย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ( Journal of International Studies , Prince of Songkla University ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความนักวิชาการ  บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

     ผู้สนใจส่งบทคววามเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th