ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019

เผยแพร่เมื่อ 2020-05-05 15:04:49 โดย admin | ผู้เข้าชมทั้งหมด 27

     ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ( องค์การมหาชน ) หรือ สพภ. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 - 2562 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book ) ชื่อหนังสือ “BEDO IP Catalogue 2019” เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน สพภ. ทั้ได้รับความคุ้มคลองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว นั้น

     
     สพภ. ได้จัดทำ BEDO IP Catalogue 2019 ในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นช่องสำรหัสผู้อ่านในการเข้าถึงบทความข้างต้นได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง การศึกษาค้นคว้า และนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศษฐกิจอย่างยั่งยืน ต่อไป