ฐานข้อมูลนักวิจัยจำแนกตามวิทยาเขต

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกวิทยาเขต ระบบจะแสดงข้อมูลนักวิจัยของแต่ละวิทยาเขต

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้เลือกชื่อวิทยาเขตในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของนักวิจัยจะไม่แสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

SELECT CAMPUS NAME
Search Result: จำนวนนักวิจัย 121 คน
NO
NAME
POSITION
EXPERTISE
CAMPUS
VIEW
1
แก้วตา สูตรสุวรรณ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) - เทคโนโลยีเอนไซม์ - เทคโนโลยีการหมัก - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม - พันธุวิศวกรรม - Bioenergertic วิทยาเขตกาฬสินธุ์
2
ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) Molecular Genetics Molecular Biology Animal Genetics วิทยาเขตกาฬสินธุ์
3
ปิยนันท์ ชมนาวัง ดร. - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
4
ลิขิต ศิริสันติเมธาคม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) Fermentation Technology Alcoholic Technology วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5
จุฑามาส กลางประพันธ์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6
เดชาวุธ บุญลักษณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7
ปุณิกา ฉายเสมแสง Aquatic insects Bio Index Microbiology Animal Genetics วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8
วิราวรรณ เหมันต์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
9
ศิริชัย ไฝทาคำ Zooplankton Freshwater Biology General Biology สาหร่ายและแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด วิทยาเขตกาฬสินธุ์
10
กรรณิการ์ ห้วยแสน อาจารย์ระดับ 7 - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
11
หนูเดือน สาระบุตร อาจารย์ การแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ไวน์ผลไม้ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาเขตกาฬสินธุ์
12
เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
13
จิระพันธ์ ห้วยแสน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 การตรวจสอบคุณภาพอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง วิทยาเขตกาฬสินธุ์
14
ชาญณรงค์ ชมนาวัง อาจารย์ 1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 2. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3. เทคโนโลยีเครื่องดื่ม วิทยาเขตกาฬสินธุ์
15
พนิดา วงศ์ปรีดี - เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ - เทคโนโลยีธัญพืช - เคมีอาหาร - การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
16
บุญยศ คำจิแจ่ม วิทยาเขตกาฬสินธุ์
17
ทองยุ่น ทองคลองไทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาเขตกาฬสินธุ์
18
ไสว พูลเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
19
บุญถม ทับสมบัติ อาจารย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เช่น ปลาหมอไทย ปลาดุก ปลานิล กบ อาหารธรรมชาติและอาหารสมทบสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
20
ชัยสงคราม ภูกิ่งเงิน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
21
ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 วิทยาเขตกาฬสินธุ์
22
ศิวาพร สีดาบุตร - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
23
วุฒิ รัตนวิชัย วิทยาเขตกาฬสินธุ์
24
เกษม เชตะวัน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
25
ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
26
อรวรรณ รักสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาเขตกาฬสินธุ์
27
บุญส่ง นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์
28
ปิยะพงษ์ บุญสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 -ดินและปุ๋ย -การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิธีชีวภาพ -ยางพารา วิทยาเขตกาฬสินธุ์
29
วัชรินทร์ สราวิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 - วิทยาเขตกาฬสินธุ์
30
จิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน์ อาจารย์ ระดับ 7 โรคสัตว์ปีก วิทยาเขตกาฬสินธุ์

สรุปจำนวนรวม 121 รายการ : 5 หน้า : << Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } //mysql_close($objConnect); /// ?>

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)