ฐานข้อมูลนักวิจัยจำแนกตามวิทยาเขต

ขั้นตอนการใช้งาน กรุณาเลือกวิทยาเขต ระบบจะแสดงข้อมูลนักวิจัยของแต่ละวิทยาเขต

หมายเหตุ ในกรณีที่นักวิจัยไม่ได้เลือกชื่อวิทยาเขตในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของนักวิจัยจะไม่แสดงในระบบ (ผู้ดูแลระบบจึงขอความกรุณานักวิจัยโปรดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน)

SELECT CAMPUS NAME
Search Result: จำนวนนักวิจัย 199 คน
NO
NAME
POSITION
EXPERTISE
CAMPUS
VIEW
1
อิศราพร ใจกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 - การตลาด
2
จารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ
3
วัฒนา ภารัตนวงศ์
4
ธนานันต์ กุลไพบุตร
5
นิติพัฒน์ พิสุทธิพงศ์
6
พรประภา วงศ์ฝั้น
7
ชีวิน เปสตันยี
8
สำลี แสงห้าว
9
ชาติชาย ดวงสุภา
10
ณัฎฐ์สินี บุญสิทธพงษ์
11
วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ
12
เพชรไพรริน อุปปิง
13
วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
14
ประณต แก้วทอง
15
สมหมาย สงบาง
16
นุจรี สอนสะอาด
17
ปวีณา สาลีทอง
18
กอบกุล ไชยมงคล
19
มนัส โกมลฑา
20
ฉันทมน โพธิพิทักษ์
21
ปราชญ์ ดาบบัง
22
ประเสริฐ เผื่อนหมื่นไวย
23
อรุณี บวรจตุวิช
24
ชรินทร์รัตน์ มนไธสง
25
ศิริชัย ลาภาสระน้อย
26
ยงยุทธ์ เสียงดัง
27
สุรินทร์ อ่อนน้อม
28
อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด
29
คมพิชิต สีหามาตย์
30
สุวิทย์ อบมา

สรุปจำนวนรวม 199 รายการ : 7 หน้า : << Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } //mysql_close($objConnect); /// ?>

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)