:: รายการโครงการวิจัยทั้งหมดในฐานข้อมูลจำนวนรวม :: 1816โครงการ

NO
PROJECT NAME
YEAR
PROJECT TYPE
VIEW
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมผงดอกอัญชันที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นด้วยสารเมือกจากผักปลัง/Development of Fermented Rice Noodle Mixed with Encapsulated Butterfly Pea Flower Powder by Mucilage from Basella alba Linn.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
2
ทัศนคติทางด้านส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ณ ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและจับจ่าย/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
3
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของชุมชนโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์/Participatory Learning to Develop Potential of Non Buri Communatsakhan, Kalasin
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
4
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์/Model of Participatory Irrigation Management with community, Khok-lam village Dong-ling sub district Kamalasai district Kalasin province.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
5
ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม�(SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ�/The Effects of Capabilities to use accounting information system on the effectiveness supply chiang management of SMEs in the Northeastern, Thailand
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
6
ผลกระทบของความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม�(SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ�/The Effects of Capabilities to use accounting information system on the effectiveness supply chiang management of SMEs in the Northeastern, Thailand
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7
การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์/English camp activities of youth to promote tourism in Kalasin province
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
8
ประสิทธิภาพของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศไทย/Efficiency of Social and Environment Responsibility on Competitiveness of Thai Export Businesses of Agricultural Products
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
9
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนความดีของอาจารย์บัญชีกับการบูรณาการสอนนักศึกษาบัญชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน/The Relationship between Costs of Accounting Teacher Morality and Integrated Instructions for Accounting students on Thai Qualifications Framework for Higher Education, (TQF : HEd)
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
10
การคัดเลือกและจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อจุลชีพก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม�/Screening and Identification Lactic Acid Bacteria Capable of Inhibiting the Growth of Mastitis Pathogens in Dairy Cows
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
11
การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน ��/The Development of Extrusion Flowerpot Made of Agricultural Waste in The Community.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
12
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การทำเกษตรพื้นที่หนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่ง แสนบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดงหวาย ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์/The Participatory Learning Process of doing agricultural 1 rai get hundred thousands baht follow sufficient economy in Dongwai Village community Tumbol Khoksombun Kamalasai District Kalasin Province
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
13
ผลของสารเคลือบต่อความคงตัวในการผลิตไมโครเอนแคปซูลผงสีเขียวจากใบเตยเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทย/Effect of Wall Materials for microencapsulation of Pandan Leaf Powders for application in Thai-Dessert Products
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
14
เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม/Biotechnological Cloning and Produced Recombinant Growth Hormone accelerates the Growth of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
15
ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท/Microencapsulation of cider beverage from Karanda (Carissa carandas Linn.) on foam-mat drying
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
16
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์/Model of Participatory Irrigation Management with community, Khok-lam village Dong-ling sub district Kamalasai district Kalasin province.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
17
เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม/Biotechnological Cloning and Produced Recombinant Growth Hormone accelerates the Growth of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
18
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ /Model of Participatory Irrigation Management with community, Khok-lam village Dong-ling sub district Kamalasai district Kalasin province.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
19
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโปรตีนและแคลเซียมสูงจากส่วนเหลือใช้ของปลานิล/Development of High-Protein and High-Calcium Fermented-Rice Noodle from Tilapia By-products.
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
20
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก/Development of appropriate formulations of Straw mushroom Crispy enriched with Lycopene and Fiber from lvy gourd fruit
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
21
โครงการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในดินเขตพื้นที่ปกปักฯ หนองระเวียง/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
22
โครงการผลิตเอนไซม์จากกากมันสำปะหลังและซังข้าวโพดเพื่อการผลิตอาหารสัตว์/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
23
โครงการเปลี่ยนเอทานอลให้เป็นเชื้อเพลิงและสารป้อนในอุตสาหกรรม /-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
24
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มันสำปะหลังหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคนม/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
25
โครงการใช้เอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศโดยเชื้อ Aspergillus niger เพื่อเป็นแนวทางการใช้ในอาหารสุกร/-
2558
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค SQ4R ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์/The Effects of Learning Activities for Development on English Reading Competence through SQ4R of first-year students at Rajamangala University of Technology Isan, Kalasin Campus
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
27
โครงการผลของการอบชุบด้วยกรรมวิธีทางความเย็น (Sub-zero treatment) ที่มีต่อการสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นเกรด AISI (D2) สำหรับงานแม่พิมพ์ตัด/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
28
โครงการสาเหตุของการสูญเสียกำลังของดินซีเมนต์ที่มีซัลเฟตและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงดินซีเมนต์ซัลเฟตโดยเถ้าลอยสำหรับวัสดุชั้นทาง/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
29
โครงการพฤติกรรมก่อนวิบัติของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์/-
2558
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
โครงการไพโรไลซิสแกลบแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตแกลบดำ/-
2558
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สรุปจำนวนรวม 1816 รายการ : 61 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>

 

 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)