ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในกระบวนการผลิตสุกรแบบอินทรีย์
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ สุทธิดล ไชยชิน
ผู้ร่วมโครงการ สุทธิดล ไชยชิน สุทธิดล ไชยชิน สุทธิดล ไชยชิน สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อุดม เจือจันทร์ จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ สุดาดวง ทองจันทร์
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2555
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 400000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 240000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 120000
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 40000
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)