ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงจากกุ้งฝอย
Project Name The optimal ratio of pork, and dried freshwate shrimp in the production of Chinese sausage made from freshwater shrimp
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ ศุภชัย ภูลายดอก
ผู้ร่วมโครงการ ศุภชัย ภูลายดอก อรนุช สีหามาลา หนูเดือน สาระบุตร พนิดา วงศ์ปรีดี วิระจิตร คุณราษฎร์ พรประภา ชุนถนอม
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2557
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 185400
เบิกจ่ายงวดที่ 1 117840
เบิกจ่ายงวดที่ 2 58920
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 0
บทคัดย่อภาษาไทย abstract0605thdocx
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ abstract0605endocx
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 31 พฤษภาคม 2558
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ 100% อยู่ระหว่างการจัดทำวิจัยฉบับร่าง
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 29 เมษายน 2558
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ ไม่เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)