ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการพัฒนาแผนที่ 3 มิติสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Project Name Development of 3D MAP for Rajamangala University of Technology, ISAN
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
ผู้ร่วมโครงการ ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ วิจิตรา โพธิสาร นวัฒกร โพธิสาร
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2556
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 95000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 57000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 28500
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 9500
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)