ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย ผลการสกัดโดยวิธีการต่าง ๆ ต่อปริมาณฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของไลโคปีนจากผลตำลึงสุก
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ อรนุช สีหามาลา
ผู้ร่วมโครงการ อรนุช สีหามาลา ศุภชัย ภูลายดอก หนูเดือน สาระบุตร
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณภายนอก
ปีงบประมาณ 2554
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 480000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 288000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 144000
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 48000
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ แล้วเสร็จ แต่ยังไม่ส่งรูปเล่มมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 30 กันยายน 2554
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)