ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย กระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ วัชรินทร์ สราวิช
ผู้ร่วมโครงการ วัชรินทร์ สราวิช มนชาย ภูวรกิจ ปภาวี สุขมณี สุจิตรา สราวิช พนอจิต นิติสุข นิรันดร์ นิติสุข หนูเดือน สาระบุตร สุมาลา นันบุญ
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณภายนอก
ปีงบประมาณ 2552
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 100000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 0
เบิกจ่ายงวดที่ 2 0
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 0
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ แล้วเสร็จ แต่ยังไม่แนบไฟล์บทคัดย่อ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 21 ธันวาคม 2555
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)