ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การศึกษาการจัดการร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ ปอยหลวง บุญเจริญ
ผู้ร่วมโครงการ ปอยหลวง บุญเจริญ วัชรินทร์ แซ่เตีย เด่น รักซ้อน
กลุ่มสาขาวิชา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขางานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์
วิทยาเขต ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2555
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 50000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 30000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 15000
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 5000
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)