ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตกแต่งผิวดิน ด้วยเทคนิคสกาฟิโต บนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ วัชรินทร์ แซ่เตีย
ผู้ร่วมโครงการ วัชรินทร์ แซ่เตีย วัชรินทร์ แซ่เตีย วัชรินทร์ แซ่เตีย วัชรินทร์ แซ่เตีย วัชรินทร์ แซ่เตีย เด่น รักซ้อน ปอยหลวง บุญเจริญ
กลุ่มสาขาวิชา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขางานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์
วิทยาเขต ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2555
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 359000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 215400
เบิกจ่ายงวดที่ 2 107700
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 359000
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
สถานะการตีพิมพ์ เผยแพร่
สถานะการเผยแพร่ เผยแพร่
สถานะการขอจดอนุสิทธิบัติร ไม่ยื่นจด
สถานะภาพการจดสิทธิบัตร ไม่ยื่นจด
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)