ADMIN SITE
 
  ไม่มีรหัสผู้ร่วมวิจัย

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการพัฒนาเนื้อดินปั้นบ้านด่านเกวียนด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ เด่น รักซ้อน
ผู้ร่วมโครงการ ไม่มีผู้ร่วมวิจัย
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2558
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี กรุงไทย
งบประมาณทั้งสิ้น 255530
เบิกจ่ายงวดที่ 1 153318
เบิกจ่ายงวดที่ 2 76659
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 25553
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความก้าวหน้าของโครงการ -
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)