ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท
Project Name Microencapsulation of cider beverage from Karanda (Carissa carandas Linn.) on foam-mat drying
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ กรรณิการ์ ห้วยแสน
ผู้ร่วมโครงการ จิระพันธ์ ห้วยแสน หนูเดือน สาระบุตร สุภาพร พุ่มริ้ว ชาญณรงค์ ชมนาวัง
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2558
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี ไม่ระบุ
งบประมาณทั้งสิ้น 310460
เบิกจ่ายงวดที่ 1 186276
เบิกจ่ายงวดที่ 2 93138
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 31046
บทคัดย่อภาษาไทย abstract3504th.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ abstract3504en.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ 21 พฤษจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ 100%
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 21 กันยายน 2558
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)