ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการใช้พืชอาหารสัตว์หมักเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
ผู้ร่วมโครงการ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สุดาดวง ทองจันทร์ กัญญา อ่อนศรี
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2552
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 29000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 17400
เบิกจ่ายงวดที่ 2 8700
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2900
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ ยังไม่ส่งรูปเล่มมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)