ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย โครงการอนาคตภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Project Name A SCENARIOS OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN AS A VOCATION AND TECHNOLOGY UNIVERSITY
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ จำนงค์ อมตาริยกุล
ผู้ร่วมโครงการ จำนงค์ อมตาริยกุล จำนงค์ อมตาริยกุล จำนงค์ อมตาริยกุล จำนงค์ อมตาริยกุล จำนงค์ อมตาริยกุล จำนงค์ อมตาริยกุล วันทนา อมตาริยกุล ปัญญา วินทไชย
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2552
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 248100
เบิกจ่ายงวดที่ 1 148860
เบิกจ่ายงวดที่ 2 74430
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 24810
บทคัดย่อภาษาไทย abstract599.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ แล้วเสร็จ แต่แนบไฟล์บทคัดย่อไม่สมบูรณ์
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 30 กันยายน 2552
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)