ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการระบายสีเคลือบ บนเครื่องปั้นดินเผาแก่นักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสีมา
Project Name -
ประเภทโครงการ -
ลักษณะโครงการ -
หัวหน้าโครงการ เด่น รักซ้อน
ผู้ร่วมโครงการ เด่น รักซ้อน
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขางานวิจัย
วิทยาเขต ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2551
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 0
เบิกจ่ายงวดที่ 1 -
เบิกจ่ายงวดที่ 2 -
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย -
บทคัดย่อภาษาไทย 4-1-2251.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2513
ประเภทโครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ 100
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)