ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ จีระพงศ์ ศรีวิชัย
ผู้ร่วมโครงการ จีระพงศ์ ศรีวิชัย คมกฤษฎา ศรีสุวรรณ์
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตสกลนคร
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2556
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 10000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 6000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 3000
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 1000
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)