ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลโดยใช้ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิง
Project Name Development and Technology Transfer Biomass Burner Using Rice Straw as Fuel
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ ราชันย์ วงษ์ทวี
ผู้ร่วมโครงการ ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์ ปัญญา สังวาลคำ จตุพร คำสงค์ สิริอร วงษ์ทวี
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2556
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 280000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 168000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 0
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 0
บทคัดย่อภาษาไทย abstract2849th.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ abstract2849en.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ 100%
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 30 กันยายน 2557
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)