ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การพัฒนาเคลือบขี้เถาบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Project Name -
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ เด่น รักซ้อน
ผู้ร่วมโครงการ เด่น รักซ้อน เด่น รักซ้อน วัชรินทร์ แซ่เตีย
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2556
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 25000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 15000
เบิกจ่ายงวดที่ 2 7500
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2500
บทคัดย่อภาษาไทย abstract7139th.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 11 ตุลาคม 2556
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)