ADMIN SITE
 
 

:: PROJECT DETAILS:: แสดงรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ภาษาไทย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง
Project Name Development and Technology Transfer of Machine for Reducing the Amount of Adding Fertilizers in the Cassava Farm
ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
หัวหน้าโครงการ ราชันย์ วงษ์ทวี
ผู้ร่วมโครงการ ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ราชันย์ วงษ์ทวี ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์ ชัยณรงค์ วิเศษนันท์
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขางานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2555
ชื่อธนาคาร/เลขที่บัญชี -
งบประมาณทั้งสิ้น 388000
เบิกจ่ายงวดที่ 1 232800
เบิกจ่ายงวดที่ 2 116400
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 38800
บทคัดย่อภาษาไทย ไม่มีไฟล์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่มีไฟล์
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
ขยายเวลาดำเนินโครงการ 0000-00-00
ประเภทโครงการ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถานะโครงการ แล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าของโครงการ
วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ 0000-00-00
 

copyright © 2014.All Rights Reserved

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Research and Development Institute Rajamagala University of Technology Isan)

744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com

(ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและโครงการวิจัย รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)