รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ
 
 
Mrs.Chancherdchai Sangketkit
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL chancherd@hotmail.com  
  หน่วยงาน อุตสาหกรรมเกษตร   FAX 044-153064  
  โทรศัพท์ 044-153090 ต่อ 6048        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบไม่ทำลายโครงสร้างโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบคุณภาพรำข้าว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ----- The Application of Nondestructive Technology using Near-Infrared Spectroscopy (NIR) Technique for Determining Quality of Rice Bran and Transferring for Technological uses
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสมุนไพร -----
2553
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการ ของข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ----- The application of Near-Infrared Spectroscopy (NIR) Technique on some properties of Kaowong Kalasin sticky rice for geographical indications
2556
29 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com