รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์
 
 
taveesin lekpradit
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL sugar_tree@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นชนิดวัสดุพรุนโฟมเซลเปิดแบบแผ่นประกบ ----- Heat transfer characteristics of transpiration cooling system using the composite open-cell foam porous plates
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
2
โครงการศึกษาการจ่ายอากาศแบบวงแหวนในหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนแบบใช้เชื้อเพลิงเหลว ----- Study of the annular flow of air injection on liquid porous burner
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com