รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ธรรมกร ครองไตรภพ
 
 
Mr.Thammakorn Krongtripop
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL thammakorn@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   FAX 044-272545  
  โทรศัพท์ 044-272545        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการระบบการควบคุมการจ่ายน้ำในสวนผสมด้วยค่าความชื้นและอุณหภูมิโดยเทคนิค CBR ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การสร้างโครงข่ายประสาทเทียมบนพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประหยัดพลังงานของกาต้นน้ำไฟฟ้าภายในสำนักงาน ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การประยุกต์เอ็นโค๊ดเดอร์และดีโค๊ดเดอร์สำหรับระบบบัสในการควบคุมแบบมัลติพอยท์ ----- Apply Encoder and Decoder for Bus System in Multi-point Controlling
2555
14 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com