รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ทัศวรรณ ศาลาพาย
 
 
Mr.Tassawan Salapai
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL tussa781@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือน ที่มีผลต่อความสำเร็จ ต่อการดำเนินชีวิต ตามวิถีแบบพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ----- Raising awareness in the household account. Affecting success. To life. By way of self-sufficient and self-reliant citizens in case of Surin province.
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
คุณลักษณะทางวิชาชีพของนักบัญชีในจังหวัดสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านสู่ความสำเร็จ เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการบริหารงาน AA ในจังหวัดมหาสารคาม -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การควบคุมภายในของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพฤติกรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุรินทร์ ----- Participatory Action Research of Developing People’s Saving Behavior on the Sufficiency Economy Philosophy Concept In Surin Province
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการการวางระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com