รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อุรา คล่องแคล่ว
 
 
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา Principles of Communication System ระหว่างนักศึกษาโปรแกรม อิเล็กทรอนิคส์หลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2555 -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ระบบสารสนเทศโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสกลนคร -----
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
2
การออกแบบการเพิ่มพลังงานของโซล่าเซลล์เป็นสองเท่าหมุนตามแสงดวงอาทิตย์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com