รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
โกเมท จันทรสมโภชน์
 
 
Komate chantarasompoch
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL komate5500@hotmail.com  
  หน่วยงาน ศึกษาศาสตร์   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนำร่องแบบบูรณาการ กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ----- Praticipatory Action Research for Making the Integrative Network of Small and Micro Community Entrepreneur : A case study of Cloth and Dressing Product Group in the Local level of Surin Province
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
การสอนวิชาการผลิตวัสดุกราฟิกเบื้องต้น เรื่อง หลักการออกแบบด้วยบทเรียนภาพการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (TEACHING FUNDAMENTALS OF GRAPHIC MATERIALS PRODUCTION ON PRINCIPLE OF DESIGN BY USING GARTOON PICTURE FOR SELF LEARNING) -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้สื่อประกอบการสอนสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
การประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ----- The Applicability of the Royal Sufficiency Economy Small and Medium Entrepreneurial Characteristics for New Entrepreneur Creation
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ----- THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICE MODEL INSTRUCTION TO ENHANCE PUBLIC CONSCIOUSNESS ON SUFFICIENCY ECONOMY FOR BACHELOR STUDENTS
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ----- A Development of Competency in Information and Communication Technology (ICT) of Teachers in Rajamangala University of Technology Isan.
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ----- A Curriculum Development on Thai way of life Sufficiency Economy Life and living on Course for Rajamagala University of Technology Isan, Surin Campus Students.
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
9
การดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ----- Operating of Successful on Sufficient Economic of Jasmine Organic Rice Group In Surin Province
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
11
การดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ----- Operating of Successful on Sufficient Economic of Jasmine Organic Rice Group In Surin Province
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
12
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ Real - Time Messaging Protocol วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ----- Development on Learning via Real-Time Messaging Protocol System Program on Introduction to Computer Package and Application for Bachelor Degree Students of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
13
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ----- The Potential Development of Community Business on Sufficiency Economic of Thai-Silk in Surin Province
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
14
โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com